Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

AGENDA 2022
(Alleen de vergaderingen van de Adviesraad zijn gedeeltelijk openbaar)

Wanneer de adviesraad vergadert, kunt u zien bij Vergaderingen 2022.

CORONA: DE ZORG STAGNEERT

Door de Corona crisis is veel zorg gestopt of verminderd. "Afschalen" noemen ze dat. Het is hetzelfde, maar het klinkt vriendelijker. Ook het beroep op bijstand zal toenemen.

Hebt u onnodig problemen door de verminderde zorg laat het ons weten via ons emailadres arsd-wijdemeren@outlook.com. Dan kunnen wij dat bij de gemeente aankaarten.

BIJSTANDSUITKERING: PAS OP, EEN FOUTJE IS ZO GEMAAKT

Een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering is geen pretje. Maar soms moet het. De gemeente controleert streng. Ook dat is geen pretje. Maar controle moet er zijn. Misbruik is niet goed. (Dat betekent overigens niet elke vorm van controle toegestaan is. Er zijn wel degelijk grenzen aan).

Regelmatig zijn er berichten over mensen die zich van geen kwaad bewust waren, terwijl toch hun uitkering werd gekort of ingetrokken. Ze moeten soms ook grote bedragen terug betalen. Een foutje is gauw gemaakt.

Neem een voorbeeld. Stel u hebt een bijstanduitkering. Uw moeder wordt hulpbehoevend en kan niet meer naar de bank om te pinnen. U wilt haar helpen. Uw moeder geeft u een machtiging en u krijgt een pin-pas van de bank. U doet het netjes. U haalt alleen geld voor uw moeder en doet alleen maar betalingen voor uw moeder. De gemeente komt er achter en u hebt een probleem. Want u kunt beschikken over het geld van uw moeder. De gemeente speelt het hard en kort u op uw uitkering. En dat terwijl u alleen maar wilt helpen. En u hebt geen geld van uw moeder voor uzelf gebruikt. Hoe u met het geld van uw moeder bent omgegaan, is eigenlijk niet interessant voor de gemeente. U had de machtiging en het pasje voor uw moeder moeten melden. En dat hebt u niet gedaan. En dat is de overtreding. Een overtreding van de meldingsplicht. Komt de zaak voor de rechter, dan zal hij ook kijken hoe het in de wet staat, U had dit moeten melden en u hebt dat niet gedaan.

Daarom: denk in dit soort gevallen goed na en doe een melding aan de gemeente.

Het gezegde "wie goed doet, goed ontmoet" gaat niet altijd op.

Heel recent voorbeeld hiervan is de kwestie die op 28 december 2020 in de publiciteit is gekomen. Een uitkeringsgerechtigde uit onze gemeente moet waarschijnlijk een groot bedrag terugbetalen omdat de moeder van de uitkeringsgerechtigde boodschappen zou hebben betaald.

De gemeente Wijdemeren heeft aangegeven dat zij met begrip omgaat met dit soort situaties, maar voorkomen is beter dan genezen.KOSTEN VAN DE TANDARTS VOOR KINDEREN TOT 18 JAAR

De media melden: het aantal kinderen dat niet regelmatig naar de tandarts gaat neemt toe. Een verontrustende ontwikkeling. Een goed gebit vermindert het risico op gezondheidsproblemen. Een verwaarloosd gebit kan zelfs leiden tot psychische problemen of een sociaal isolement.

Misschien zijn ouders bang voor de kosten, maar dat is meestal niet terecht. Heel veel tandzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. En dat is niet voor niets zo geregeld. Er hoeft ook geen eigen risico te worden betaald. Tot 18 jaar bestaat geen eigen risico.

Pas als sprake is van bijvoorbeeld kronen, bruggen, orthodontie (zoals beugels) moet worden betaald, maar vaak worden deze behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering.

Kaakchirugie wordt wel uit de basisverzekering vergoed.

Kijk op de website van uw verzekeraar wat wel en niet wordt vergoed.

Uw kinderen naar de tandarts: voor de kosten hoeft u het heel vaak niet te laten.

DREIGENDE KORTINGEN OP PENSIOENEN

Veel pensioenen worden al jaren niet aangepast aan de stijging van de prijzen voor levensonderhoud. Het korten op pensioenen is bijna niet meer te voorkomen. Niet aanpassen of zelfs verlagen van de uitkeringen raakt niet alleen de mensen die pensioen ontvangen. Het raakt ook de mensen die nog geen pensioen krijgen. Hun recht op een toekomstige uitkering heet een aanspraak. Deze aanspraken worden ook verlaagd, of niet verhoogd met de prijsstijgingen. Dat merken deze mensen nu nog niet in hun portemonnee, maar wel als zij in de toekomst met pensioen gaan.

Deze maatregelen worden genomen omdat het pensioenfonds een te lage dekking hebben. Dat heeft meerdere oorzaken. Het ligt vooral aan de lage rente (dit heet: rekenrente) die moet worden gebruikt om te pensioenverplichtingen te berekenen. Door de erg lage rente leidt de berekening van de pensioenverplichtingen tot een erg hoog bedrag. Deze pensioenverplichtingen zijn heel gevoelig voor de rentestand. Als de rekenrente stijgt van bijvoorbeeld 1% naar 2% dan dalen de pensioenverplichtingen bij veel pensioenfondsen met 15-18%. Dan zijn de meeste pensioenfondsen vaak meteen weer "boven Jan". Maar op verhoging van de rente wachten we al lang.
De problemen worden niet zozeer veroorzaakt door het resultaat op de beleggingen. Het ene jaar zit het wat meer mee dan het andere jaar, maar meestal scoren de pensioenfondsen een behoorlijke winst op beleggingen. Veelal meer dan u zelf kunt behalen.

De pensioenfondsen die we hierboven hebben behandeld, hebben een zogenoemde "toegezegd pensioen regeling". Hierbij wordt een pensioenuitkering toegezegd en moet deze uit de premie en de beleggingswinsten worden betaald. Zoals al is gebleken, is die toezegging niet gegarandeerd.

Er zijn ook steeds meer zogenoemde "toegezegde bijdrage regelingen". Bij deze regelingen wordt jaarlijks een bedrag aan premie in de pot gestopt. Dat zijn individuele potjes. De betaalde premies worden verhoogd met de behaalde winst op beleggingen. Op de pensioendatum koopt de pensioengerechtigde op dat moment tegen de geldende tarieven een pensioen in. Deze tarieven zijn op dit moment niet gunstig. Bij deze regeling bestaat dus nog veel meer onzekerheid over de uitkomst van het pensioen. Het valt in deze tijd vaak tegen.

Uiteraard krijgt iedereen een AOW-uitkering. Dat heet de eerste pijler. Het pensioen uit een pensioenregeling heet de tweede pijler. En dan is er nog de derde pijler. Hieronder vallen de pensioenverzekeringen die u vrijwillig zelf afsluit bij verzekeringsmaatschappijen of banken (banksparen).

Het is een ingewikkelde materie.

De boodschap die wij mee willen geven, is: bereid u voor op de toekomst. Verdiep u in uw inkomenspositie als u in toekomst met pensioen gaat. Wacht daar niet te lang mee. Als u nog relatief jong bent, kunt u nog maatregelen nemen. Is de pensioenleeftijd al dichtbij, dan is dat moeilijker. Maar dan kunt u misschien nog wel maatregelen nemen om u toekomstige uitgaven te beperken.

Laat u goed informeren door uw pensioenfonds. Pensioenfondsen worden door de toezichthouder aangesproken op de kwaliteit van de informatie die zij u geven.

U krijgt van uw pensioenfonds elk jaar een uniform pensioenoverzicht (UPO). Bekijk dat goed en neem maatregelen voor de toekomst.