Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

ACHTERSTAND AFHANDELING WMO AANVRAGEN

Op 12 september 2018 is de Adviesraad tijdens het periodieke overleg door de wethouder geïnformeerd over achterstanden bij de afhandeling van WMO aanvragen. Tevens is toen aangegeven dat deze achterstand door uitbreiding van de capaciteit zal worden ingelopen.

Uit berichtgeving in de Gooi en Eemlander bleek dat de achterstanden al langere tijd bestonden en in het voorjaar van 2017 zijn ontstaan.

De Adviesraad is van mening dat achterstanden bij de afwikkeling WMO aanvragen ongewenst zijn. Zeker als deze zich over zo'n lange periode voordoen. Bij voorkeur moet worden gestreefd naar termijnen die korter zijn dan de wettelijke maximum termijnen. Inwoners vragen niet zomaar hulp. Dat is omdat ze die hulp echt (snel) nodig hebben.

Door het inzetten van extra mensen worden de achterstanden nu weggewerkt. De bedoeling is dat de achterstanden eind december 2018 zijn weggewerkt. Bij de afhandeling van aanvragen is de urgentie het eerste criterium. Daar kan de Adviesraad zich in vinden. In antwoord op vragen van De Lokale Partij meldt de wethouder dat de achterstanden terug lopen.

De Adviesraad blijft in contact met de wethouder om de voortgang vast te stellen.


NAHEFFING EIGEN BIJDRAGE HUISHOUDELIJKE HULP

Een aantal zorgaanbieders heeft in 2017 en 2018 fouten gemaakt bij de aanlevering van gegevens voor het berekenen van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp. De gemeente heeft besloten om de kosten van de fouten in 2017 voor eigen rekening te nemen. De eigen bijdragen in 2018 worden wel gecorrigeerd en in rekening gebracht. De correctie (nabetaling) is gemiddeld EUR 400 per cliënt.

Kunt u dit naheffing niet in één keer betalen, dan kunt u een betalingsregeling met het CAK treffen. Komt u er met het CAK niet uit, ga dan naar de gemeente. De gemeente heeft toegezegd dat inwoners door deze fout niet in de problemen mogen raken.

EIGEN BIJDRAGE WMO VANAF 2019 VOOR IEDEREEN GELIJK

Met ingang van 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor iedereen gelijk is, Per vier weken ten hoogste EUR 19,50 ongeacht inkomen en/of vermogen. Dit betreft in 2019 alleen de maatwerkvoorzienen, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, traplift, e.d. Op de algemene voorzieningen is dit niet van toepassing. De verwachting is deze met ingang van 2020 ook onder de gelijke eigen bijdrage komen te vallen. Algemene voorzieningen zijn diensten die voor iedere burger beschikbaar zijn.

TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKTE OF BEPERKING

Hebt u een chronische ziekte of beperking dan kan dat veel extra kosten met zich brengen. Is uw inkome laag, dan tikt dat hard aan. U kunt bij de gemeente om een tegemoetkoming vragen.

Klik op de onderstaande link om te weten te komen of u in aanmerking komt en zo ja, hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen.

http://www.wijdemeren.nl/chronischziek


MEEDOEN IS BELANGRIJK, SOMS ONTBREEKT HET GELD

Mee kunnen doen in de samenleving is heel belangrijk, maar soms ontbreekt het geld. Een klein bedrag kan het verschil maken tussen aan de kant staan of midden in de samenleving staan. Of net dat zetje om het leven wat makkelijker te maken. De gemeente heeft daar middelen voor. Schroom niet om daar gebruik van te maken. Lees meer:

http://www.weekbladwijdemeren.nl/wp-content/uploads/2011/11/Weekblad-wk28-site.pdf

GEWELD IN AFHANKELIJKHEIDSRELATIES (GIA)

GIA is een onderschat probleem. Het komt vaker voor dan we denken. Bijna iedereen heeft wel eens dat televisiespotje gezien van die buurvrouw die vertwijfeld bij haar buurman binnenloopt, nadat zijn dochter boos de deur uitloopt. De buurman ligt op de grond en een scheepsmodel ligt aan stukken op de vloer.

Het gaat niet alleen om mishandeling van ouderen, maar ook van vrouwen, mannen en kinderen en andere vormen van fysiek en geestelijk geweld.

De Koepel van Adviesraden Sociaal Domein heeft van de overheid middelen gekregen om dit onderwerp op de agenda te plaatsen. Onze Adviesraad gaat hier ook aandacht aan besteden.

Meer informatie overdit onderwerp kunt u vinden op de volgende website:

http://www.stichtingzijweg.nl

EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE SAMENLEVING

We leven in een jachtige samenleving. Maar niet iedereen kan daarin meekomen. De neigingbestaat om onvriendelijk te doen tegen mensen die treuzelen of even niet meer weten waar ze zijn of waar ze heen moeten. Een toenemend aantal mensen zal last krijgen van dementie. Hoe herkennen we mensen met dementie en hoe treden we ze op gepaste wijze tegemoet.

Bekijk de video en doe de test op:

https://samendementievriendelijk.nl/