Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

iK HEB RECHT OP DE WMO!

Zo werkt het helaas niet. In de plaatselijke bladen stonden de afgelopen weken reacties van inwoners die vonden dat hun aanvraag voor een WMO-voorziening onterecht werd afgewezen.

Waar is de WMO voor? Gemeenten moeten hun inwoners ondersteunen bij het zelfstandig wonen en bij het kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Per situatie wordt maatwerk geleverd. D.w.z. dat per situatie wordt bekeken wat de inwoner samen met zijn of haar netwerk kan regelen. Als er dan nog ondersteuning nodig is, dan moet de gemeente die geven. Maar het is niet zo dat een inwoner kan zeggen: ik heb recht op huishoudelijke hulp, ik heb recht op een driewieler of een traplift, ik heb recht op de WMO-taxi, of ik heb recht op een inloopbad. Woont iemand naast de bushalte en is iemand nog redelijk ter been dan is een WMO taxi niet nodig. Een driewieler wordt toegewezen als dit de enige mogelijkheid is om mobiel te zijn. De gemeente heeft daar beleid over gemaakt in de uitgangspunten voor de toekenning van WMO voorzieningen.

De eerste stap is meestal dat de inwoner het WMO-loket belt om een voorziening aan te vragen. Pas daarna volgt de officiële aanvraag. Als een inwoner vindt dat hij of zij ten onrechte is afgepoeierd, dan kan de inwoner een officiële aanvraag indienen. Als de gemeente daar dan negatief op beslist, dan kan de inwoner in beroep gaan. Een gemeente behoort niet zonder meer te beslissen op een aanvraag. Vaak is een goed onderzoek nodig inclusief een huisbezoek.

BIJSTANDSUITKERING: PAS OP, EEN FOUTJE IS ZO GEMAAKT

Een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering is geen pretje. Maar soms moet het. De gemeente controleert streng. Ook dat is geen pretje. Maar controle moet er zijn. Misbruik is niet goed. (Dat betekent overigens niet elke vorm van controle toegestaan is. Er zijn wel degelijk grenzen aan).

Regelmatig zijn er berichten over mensen die zich van geen kwaad bewust waren, terwijl toch hun uitkering werd gekort of ingetrokken. Ze moeten soms ook grote bedragen terug betalen. Een foutje is gauw gemaakt.

Neem een voorbeeld. Stel u hebt een bijstanduitkering. Uw moeder wordt hulpbehoevend en kan niet meer naar de bank om te pinnen. U wilt haar helpen. Uw moeder geeft u een machtiging en u krijgt een pin-pas van de bank. U doet het netjes. U haalt alleen geld voor uw moeder en doet alleen maar betalingen voor uw moeder. De gemeente komt er achter en u hebt een probleem. Want u kunt beschikken over het geld van uw moeder. De gemeente speelt het hard en kort u op uw uitkering. En dat terwijl u alleen maar wilt helpen. En u hebt geen geld van uw moeder voor uzelf gebruikt. Hoe u met het geld van uw moeder bent omgegaan, is eigenlijk niet interessant voor de gemeente. U had de machtiging en het pasje voor uw moeder moeten melden. En dat hebt u niet gedaan. En dat is de overtreding. Een overtreding van de meldingsplicht. Komt de zaak voor de rechter, dan zal hij ook kijken hoe het in de wet staat, U had dit moeten melden en u hebt dat niet gedaan.

Daarom: denk in dit soort gevallen goed na en doe een melding aan de gemeente.

Het gezegde "wie goed doet, goed ontmoet" gaat niet altijd op.

Heel recent voorbeeld hiervan is de kwestie die op 28 december 2020 in de publiciteit is gekomen. Een uitkeringsgerechtigde uit onze gemeente moet waarschijnlijk een groot bedrag terugbetalen omdat de moeder van de uitkeringsgerechtigde boodschappen zou hebben betaald.

De gemeente Wijdemeren heeft aangegeven dat zij met begrip omgaat met dit soort situaties, maar voorkomen is beter dan genezen.

INFLATIE

Ooit gehoord in een KRO programma:

Inflatie is je geld in de boodschappentas en de boodschappen in je portemonnee.

 

 

 

 

 

KOSTEN VAN DE TANDARTS VOOR KINDEREN TOT 18 JAAR

De media melden: het aantal kinderen dat niet regelmatig naar de tandarts gaat neemt toe. Een verontrustende ontwikkeling. Een goed gebit vermindert het risico op gezondheidsproblemen. Een verwaarloosd gebit kan zelfs leiden tot psychische problemen of een sociaal isolement.

Misschien zijn ouders bang voor de kosten, maar dat is meestal niet terecht. Heel veel tandzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. En dat is niet voor niets zo geregeld. Er hoeft ook geen eigen risico te worden betaald. Tot 18 jaar bestaat geen eigen risico.

Pas als sprake is van bijvoorbeeld kronen, bruggen, orthodontie (zoals beugels) moet worden betaald, maar vaak worden deze behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering.

Kaakchirugie wordt wel uit de basisverzekering vergoed.

Kijk op de website van uw verzekeraar wat wel en niet wordt vergoed.

Uw kinderen naar de tandarts: voor de kosten hoeft u het heel vaak niet te laten.

HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL

Sommige pensioenfondsen hebben moeten korten op de pensioenrechten en de pensioenuitkeringen. Veel pensioenfondsen hebben al veel jaren de pensioenen niet kunnen verhogen. Dat komt doordat de pensioenfondsen de pensioenverplichten moeten berekenen met een heel lage rekenrente. De rekenrente is zo laag omdat de rente sowieso al laag was. Bij pensioenfondsen is de rekenrente extra laag, omdat pensioen bij veel fondsen een harde toezegging is. Daarom gebruiken zij een rekenrente die past bij risicoloze beleggingen.

Er is een nieuw pensioenstelsel in ontwikkeling waarin die harde toezegging wordt losgelaten. Pensioenen kunnen dan sneller worden verhoogd. Als het tegenzit kunnen de pensioenen ook sneller worden verlaagd.

In plaats van een pensioentoezegging, krijgt iedereen in het nieuwe stelsel een eigen spaarpotje, waaruit te zijner tijd een pensioen wordt uitgekeerd. De pensioentoezegging wordt individueler en onzekerder. Het pensioen kan ten opzichte van het huidige stelsel hoger, maar ook lager uitvallen.

Er zijn nog meer wijzigingen. De doorneepremie wordt afgeschaft. Iedereen in een pensioenregeling, jong of oud, krijgt evenveel premie. Jongeren gaan er op vooruit en ouderen gaan eerop achteruit. De oudere werknemers worden daarvoor gecompenseerd, maar hoe dat moet nog worden uitgewerkt.

Ook wordt het mogelijk om voordat het pensioen in gaat maximaal 10% van het gespaarde pensioenkapitaal op te nemen.

Uiteraard krijgt iedereen een AOW-uitkering. Dat heet de eerste pijler. Het pensioen uit een pensioenregeling heet de tweede pijler. En dan is er nog de derde pijler. Hieronder vallen de pensioenverzekeringen die u vrijwillig zelf afsluit bij verzekeringsmaatschappijen of banken (banksparen).

Het is een ingewikkelde materie. Het vergt in de toekomst nog meer financiële planning dan nu.

De boodschap die wij mee willen geven, is: bereid u voor op de toekomst. Verdiep u in uw inkomenspositie als u in toekomst met pensioen gaat. Wacht daar niet te lang mee. Als u nog relatief jong bent, kunt u nog maatregelen nemen. Is de pensioenleeftijd al dichtbij, dan is dat moeilijker. Maar dan kunt u misschien nog wel maatregelen nemen om u toekomstige uitgaven te beperken.

Laat u goed informeren door uw pensioenfonds. Pensioenfondsen worden door de toezichthouder aangesproken op de kwaliteit van de informatie die zij u geven.

U krijgt van uw pensioenfonds elk jaar een uniform pensioenoverzicht (UPO). Bekijk dat goed en neem maatregelen voor de toekomst. 

Een veel gehoorde term is: invaren. Dat betekent dat uw opgebouwde pensioen wordt omgezet naar het nieuwe stelsel. Dan is heel belangrijk dat uw gegevens kloppen. Controleer uw UPO goed. Staat alles er wel goed op en zijn uw opgebouwde rechten wel goed. Dat laatste kan moeilijk zijn vast te stellen. Vraag desnoods aan uw pensioenfonds om dat voor te rekenen.