Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Verordening subsidie peuteropvang

Advies subsidie peuteropvang.pdf

Reactie B&W Subsidie peuteropvang.pdf   

Uitgangspunten inkoop sociaal domein 2021 en verder(regionaal)

Advies uitgangspunten inkoop sociaal domein 2021 e.v.pdf

Reactie Regio: Reactiematrix adviezen ASD UGP Inkoop.pdf

Inbesteding doelgroepenvervoer door de regio (inbesteding = zelf uitvoeren)

Advies inbesteding doelgroepenvervoer.pdf

Reactie Regio op advies adviesraden sociaal domein.pdf

Protocol huisbezoeken sociaal

Advies over protocol huisbezoeken sociaal domein.pdf

Reactie B&W op advies Protocol Huisbezoeken.pdf

Advies over de inkoop (toelatings) documenten

Advies toelatingsdocumenten definitief.pdf

Advies over de beleidsregels Bbz (Bijstand voor zelfstandigen)

Advies beleidsregels Bbz Wijdemeren 2020.pdf

Reactie B&W Beleidsregels BBZ 2020.pdf

Advies over beslistermijn schuldhulpverlening

Advies verordening beslistermijn.pdf

Reactie B&W Beslistermijn SHV.pdf

Toelichting: In de reactie van B&W wordt gesuggereerd dat een kortere beslistermijn dan acht weken leidt tot onzorgvuldige besluitvorming.
Daar is de Adviesraad uiteraard ook geen voorstander van. De Adviesraad adviseert daarom een beslistermijn van vier weken die kan worden
verlengd tot acht weken als de situatie daarom vraagt. Schuldhulpverlening vraagt zorgvuldig, maar ook snel optreden. Een beslistermijn van
vier weken (met mogelijke verlenging in complexe situaties) draagt bij aan het laatste zonder tekort te doen aan het eerste.

Advies over de dienstverleningsovereenkomst WMO-Vervoer

Advies SLA WMO Vervoer.pdf