Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

IN 2018 UITGEBRACHTE ADVIEZEN EN NOTITIES

Re-integratieverordening

Advies:                       Advies wijziging van de Verordening reïntegratie.pdf

Reactie B&W:            Verordening reintegratie - reactie B&W.pdf

Nader advies:            Nader advies inzake wijziging van de Verordening reïntegratie.pdf

Jaarverslag 2017

Verslag:                      Verantwoording-2017.pdf   

Regionale Uitvoeringsagenda Jeugdhulp in Gezinsvormen

Advies:                       Uitvoeringsagenda Jeugdhulp in Gezinsvormen.pdf           

Reactie Colleges:      Advies Jeugdhulp in gezinsvormen - Reactie Colleges.pdf   

Cliëntervaringsonderzoeken (CEO) WMO en Jeugd 2018

De adviesraad heeft de rapporten over de cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd 2018 ontvangen.
In deze rapporten staat wat de cliënten/inwoners vinden van de dienstverlening van de gemeente.
De adviesraad heeft een brief met opmerkingen en vragen over de rapporten naar de gemeente gestuurd.

Brief:                            Vragen over CEO WMO en Jeugd 2018.pdf

Antwoord College:    Antwoord op vragen CEO.pdf

Transitieplan Jeugd

De Adviesraad is van oordeel dat bij het tot stand komen van dit plan te weinig ruimte is ingebouwd voor
advisering door de adviesraden. Feitelijk staat het plan al vast en is het ook al door het Ministerie
goedgekeurd. Daarom breng de Adviesraad geen advies uit over dit plan.
De Adviesraden van Weesp en Hilversum hebben besloten alsnog advies uit te brengen. Deze adviezen zijn te lezen
op hun websites. De links naar deze websites zijn te vinden onder het tabje "Zorglinks".