Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

IN 2017 UITGEBRACHTE RAPPORTEN EN ADVIEZEN

Pilot Durven doen en vertrouwen

Advies:                http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/Advies-pilot-ddv.pdf

Reactie B&W:    http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/React-College-ddv.pdf

Voorstel mantelzorgwaardering 2017

Advies:                Mantelzorgwaardering-2017.pdf 

Reactie B&W:    Mantelzorgcompliment 2017 B&W.pdf                              

Bijzondere bijstand

Advies:                Bijzondere-bijstand.pdf

Evaluatie minimaregelingen

Advies:                Evaluatie-minimaregelingen-2015-2017.pdf

Jaarverslag 2016

Jaarverslag:        Jaarverslag-2016.pdf

Inkoop Jeugd-GGZ

Advies:               Toelatingsdocument(Inkoop)-JeugdGGZ.pdf  

Verordeningen WMO en Jeugd

Advies:                Advies verordeningen WMO-Jeugd-2018.pdf  

Reactie B&W:    Reactie B&W Verordeningen MO en Jeugd.pdf

Onze reactie:    Reactie adviesraad WMO-Jeugd-2018.pdf

Tussentijdse evaluatie handhaving participatiewet, etc.

Advies:                Opmerkingen tussentijdse evaluatie nota handhaving.pdf                    

Maatschappelijke Agenda (MAG)

Op 2 november 2017 heeft de Adviesraad informeel haar opmerkingen over
de MAG gestuurd naar degeen die bij de gemeente bezig is met het schrijven
van de MAG. De Adviesraad wil een formeel advies uitbrengen bij een
volgend concept van deze MAG. Dat is de MAG die door de gemeenteraad
wordt behandeld. Dan is ook duidelijk wat er door de gemeente is gedaan
met de opmerkingen van de Adviesraad en van andere partijen die
commentaar hebben geleverd.         

Advies:                Advies MAG.pdf          

Reactie B&W:    MAG reactie B&W.pdf